ΕΥΔΑΠ: Smart water networks στον δρόμο προς την κυκλική οικονομία

Ο Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, μοιράζεται μαζί μας τα βήματα της εταιρείας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την ΕΥΔΑΠ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναμφισβήτητα ένας από τους τομείς κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και μεγάλης εταιρείας. Θέτοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ως στρατηγική επιλογή μας, ενισχύουμε την αποδοτικότητα των λειτουργιών μας αλλά και τη διαφάνεια, εφόσον είμαστε σε θέση να συλλέγουμε μετρήσιμα στοιχεία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουμε εντάξει στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας την τοποθέτηση 300.000 νέων υδρομετρητών (smart meters) προς αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιότερης τεχνολογίας σε διάφορες περιοχές, με σκοπό τη μετάβαση στο έξυπνο δίκτυο (smart water network) και στις σύγχρονες τεχνολογίες, με τις οποίες θα καταστεί εφικτή η βέλτιστη διαχείριση των υδροδοτικών ζωνών.

Έτσι, η ΕΥΔΑΠ θα δύναται να συλλέγει αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση κάθε ειδικής παροχής με τηλεπρογραμματιζόμενο ρυθμό συλλογής και αποστολής των δεδομένων σε κεντρική υποδομή. Θα δύναται επίσης να χορηγήσει πληροφορίες καταναλώσεων αναλυτικά και διαγραμματικά στους πελάτες διαδικτυακά.

Από την άλλη μεριά, η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων είναι επίσης άλλος ένας κύριος πυλώνας ανάπτυξης της εταιρείας.  Η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων από τις δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα DESSIN, στο πλαίσιο του οποίου έχει εγκατασταθεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση, μία μονάδα sewer mining, η οποία δέχεται λύματα απευθείας από το δίκτυο αποχέτευσης, τα επεξεργάζεται επί τόπου και στη συνέχεια παράγει ανακυκλωμένο νερό για επαναχρησιμοποίηση.

Πρόκειται για μια νέα τεχνική, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έως σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί μόνο στην Αυστραλία. Σε αυτό το σημείο και πάντα προς την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην ωρίμανση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική.

Η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης των λυμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής αναμένεται θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε όλες τις εκφάνσεις της, ενισχύοντας παράλληλα την πρωτογενή παραγωγή αλλά και τις αξίες γης. Η λειτουργία των νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών ώστε ο βαθμός καθαρότητας του ανακυκλωμένου νερού θα επιτρέπει τη χρήση του για απεριόριστη άρδευση, αστική και περιαστική αλλά και για τον εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων.

Για εμάς στην ΕΥΔΑΠ, πρώτο μας μέλημα αποτελεί η βέλτιστη διαχείριση των πόρων και η κυκλική οικονομία προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *