Περισσότερα

Σήμερα οι έξυπνες πόλεις:

Σκοπός του Hellenic Smart Cities Portal είναι να αποτελέσει:

Με δεδομένο ότι η “ Έξυπνη Πόλη” είναι τόπος ανθρωποκεντρικός, καινοτομίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, με υψηλό βαθμό ενεργειακής αποδοτικότητας, με ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη αστική κινητικότητα, που στηρίζεται στη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία, οι Σταθεροί στόχοι του Hellenic Smart Cities Portal είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων, η εύκολη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.